Ενημέρωση

Ενημερωθείτε για τις ημερομηνίες των πληρωμών σας.

  • Οι πληρωμές πραγματοποιούνται μόνο ηλεκτρονικά.
  • Οι μαζικές ηλεκτρονικές πληρωμές συνεργείων πολυκατοικιών, πραγματοποιούνται κατά προσέγγιση στο μέσο κάθε 2ου μήνα.
  • Μετά τη τελευταία ημερομηνία πληρωμής που θα δείτε στην αρχική σελίδα, μεσολαβεί 1 ημέρα βαλέρ επιβεβλημένη από τη τράπεζα. Εάν μεσολαβεί και Σαββατοκύριακο ή Αργία, προστίθεται στο χρονικό διάστημα μέχρι να δείτε τη πληρωμή στο λογαριασμό σας.
  • Σε περίπτωση που η πληρωμή σας δεν έχει πραγματοποιηθεί ενημερωθείτε σχετικά με τη τρέχουσα κατάσταση της πολυκατοικίας στο τηλ: 210.9426537
  • Μπορείτε να αποστείλετε τα παραστατικά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση : contact@argohellas.gr
  • Επισκέπτεστε συχνά αυτή τη σελίδα ενημερώσεων για νέες οδηγίες και ενημερώσεις.
  • Σας ευχαριστούμε για την εξαιρετική συνεργασία!

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα ηλεκτρονικών πληρωμών συνεργείων πολυκατοικίας συμπληρώνοντας αυτή τη φόρμα.